Goed nieuws! Stichting Massaschade & Consument mag alle volwassen TikTok-gebruikers vertegenwoordigenMeer informatie

Privacyverklaring actie TikTok

De privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument met betrekking tot de collectieve actie tegen TikTok (de “Actie”).

Dit is de privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument (“SM&C”, “wij”, “ons” of “onze”). SM&C is gevestigd aan de Terweeweg 112, 2341 CW in Oegstgeest. SM&C is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • personen die hun steun aan de Actie uiten;
 • personen die zich aanmelden voor een claim;
 • ouders van personen die zich aansluiten bij de claim;
 • personen die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten; en
 • bezoekers van onze website: https://www.massaschadeconsument.nl/.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SM&C verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Voorbeelden
Gegevens die wij verzamelen wanneer je de Actie steunt
 • Naam
 • E-mailadres
 • Leeftijdscategorie
 • IP (hashed)
 • Tijd en datum waarop je je gegevens hebt ingevuld
 • Land (op basis van IP-adres)
 • Taal browser
 • User agent (browser en operating system)
Gegevens verzameld wanneer je je aansluit bij de Actie
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Tijd en datum waarop je je aansluit
 • Geboortedatum
 • Indien nodig akkoordverklaring van je wettelijke vertegenwoordiger
Gegevens verzameld wanneer je de aansluiting van een minderjarige TikTok-gebruiker als ouder/wettelijke vertegenwoordiger bevestigt
 • E-mailadres
 • Naam kind
 • Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger
 • Tijd en datum waarop je de aansluiting bevestigt
Gegevens verzameld wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • Naam
 • E-mailadres
 • Tijd en datum waarop je je gegevens hebt ingevuld
Gegevens die dienen als bewijs en onderbouwing van de claim
 • Gegevens over jouw gebruik van TikTok, waaronder jouw accountnaam en periode van gebruik
 • Deelnameovereenkomst
Gegevens ter afhandeling van de claim en uitbetaling
 • IBAN
 • Hoogte schadevergoeding
Communicatie en correspondentie met jou
 • E-mailadres
 • De inhoud van de berichten
 • Inhoud (directe) berichten die naar ons worden verstuurd via sociale media
Gegevens verzameld door jouw gebruik van onze website
 • IP-adres
 • Cookies en informatie die via cookies wordt verzameld
 • Informatie apparaat, waaronder de browser
 • Informatie over de effectiviteit van onze website en campagnes, door middel van de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo (bezochte pagina, gedragingen op de pagina, verwijzende website, besturingssysteem, type apparaat en land)
Gegevens in verband met marketing op sociale media (alleen als je op een van onze advertenties hebt geklikt)
 • Geaggregeerde demografische gegevens over de personen aan wie onze advertenties zijn getoond

3. Voor welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

SM&C verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

Doel en grondslag Voorbeelden
Fase 1: Steunen van en/of deelnemen aan de Actie
Om je steun aan de Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

 • Om de omvang van de groep mensen in Nederland die de Actie steunt te kunnen tonen aan de rechter
 • Om de omvang van de groep mensen in Nederland die de Actie steunt te kunnen tonen op onze website
 • Om je eenmalig per e-mail te informeren over mogelijke vervolgstappen en vereisten voor aanmelding
Om je aansluiting bij de Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en algemene fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het corresponderen over je deelname
 • Jou te kunnen betrekken bij belangrijke beslissingen in de TikTok-zaak
 • Het bijhouden van een administratie
 • Om je te informeren dat je een mogelijkheid om je af te melden voor de Actie (opt-out).
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale- en administratieverplichtingen
Fase 2: Juridische procedure en claimafhandeling
Om de juridische procedure te voeren en je claim af te handelen

Grondslag: uitvoering overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures
 • Het corresponderen over je claim
 • Het afhandelen van betalingen (uitbetalen van schadevergoeding)
 • Het bijhouden van een administratie
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale- en administratieverplichtingen
Websitegebruik
Jouw bezoek aan onze website faciliteren

Grondslag: uitvoering overeenkomst

 • Het aanbieden van een werkende website
 • Het aanbieden van een veilige website
Marketing
Uitvoeren van onze (beperkte) marketingactiviteiten

Grondslag: het gerechtvaardigd belang van SM&C om (beperkte) marketingactiviteiten te ontplooien

 • Tonen van advertenties van SM&C op sociale media
 • Het meten van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten
Overige communicatie
Het corresponderen in verband met onze activiteiten

Grondslag: uitvoering overeenkomst en toestemming voor nieuwsbrief

 • Om een vraag, opmerking, verzoek of klacht te beantwoorden als je contact met ons opneemt
 • Om je updates over de juridische procedure te geven, als je daarom hebt gevraagd (nieuwsbrief)

4. Welke cookies gebruiken wij?

SM&C maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van onze website (functionele cookies).

5. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we direct van jou, bijvoorbeeld wanneer je een procedure steunt, je aanmeldt voor een procedure of wanneer je contact met ons opneemt.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Verwerkers

SM&C maakt gebruik van diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze partijen mogen persoonsgegevens enkel verwerken op instructie van SM&C en niet voor eigen doeleinden. SM&C heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Andere verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de procedure

SM&C kan jouw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden opgenomen in dit privacybeleid in de context van (de voorbereiding en/of afhandeling van) een juridische procedure. SM&C kan voor deze doeleinden persoonsgegevens delen met advocaten, wederpartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders, vergelijkbare partijen. Voor het doen van betalingen zullen wij je gegevens delen met onze bank. Waar mogelijk zullen wij de gegevens steeds pseudonimiseren, aggregeren of anonimiseren.

Socialemediabedrijven

Voor het beperkte gebruik dat SM&C maakt van sociale media zoals Instagram (enkel om ongericht advertenties te tonen, geen gepersonaliseerde targeting) is SM&C gezamenlijk verantwoordelijk met het betreffende sociale medium. De verwerking door deze sociale media waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, is beperkt tot de verwerking in verband met het tonen van onze advertenties op het betreffende platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijke zijn, kan je ervoor kiezen om jouw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met SM&C (zoals omschreven onder 9) en/of met het betreffende platform.

Wij wijzen erop dat sociale media zoals Instagramzelfstandig verantwoordelijk zijn voor andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld voor het gebruik van het betreffende platform.

Overig

Overigens zal SM&C jouw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als je hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen of indien dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd van SM&C en/of derden.

7. Geven wij persoonsgegevens door naar derde landen?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld indien dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor de marketing op sociale media en website analytics kunnen gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijkerwijs een passend beschermingsniveau bieden. Met deze partijen hebben we (model)contracten van de Europese Commissie afgesloten en zoveel mogelijk aanvullende maatregelen getroffen. Meer informatie hierover kun je opvragen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

7. Hoe lang bewaren persoonsgegevens?

SM&C bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden onder meer de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Persoonsgegevens in actieve dossiers Tot de procedure is geëindigd en het einde van de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers 20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een procedure weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in
Persoonsgegevens in de financiële administratie 7 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Cookie-informatie Maximaal 6 maanden, zie voor de levensduur van cookies de cookieverklaring.

9. Wat zijn je rechten?

Op grond van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SM&C en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je rechten in verband met jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@massaschadeconsument.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek reageren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts deels uitvoeren. Dit laten wij je uiteraard dan weten.

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

SM&C neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massaschadeconsument.nl.

11. Kan SM&C dit privacybeleid wijzigen?

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 december 2021. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Indien sprake is van een substantiële wijziging, zullen wij deze onder jouw aandacht brengen. Oude versies blijven beschikbaar op onze website.

Vorige versies: