Goed nieuws! Stichting Massaschade & Consument mag alle volwassen TikTok-gebruikers vertegenwoordigenMeer informatie

Privacyverklaring actie Airbnb

De privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument

Dit is de privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument (“SM&C” , “wij”, “ons” of “onze”). SM&C is gevestigd aan de Terweeweg 112, 2341 CW in Oegstgeest. SM&C is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • personen die een claim bij ons aanmelden;
 • personen die via andere partijen claims hebben aangemeld en die wij afhandelen (zie daarover hieronder in deze verklaring meer bij ‘Ontvangst van persoonsgegevens’);
 • personen die onze website bezoeken;
 • personen met wie wij contact hebben in het kader van onze activiteiten.

SM&C verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie Persoonsgegevens
Basisgegevens van claimanten
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • De tijd en datum van account aanmaken
Claimdocumentatie
 • Persoonsgegevens in documenten die aan ons worden verstrekt ter onderbouwing van een claim
 • De tijd en datum waarop een claim is ingediend
Communicatie en correspondentie
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen
 • Activiteit omtrent de communicatie met u
Bezoeken van onze website
 • Uw activiteit op onze website
 • Uw Internetbrowser en apparaat type
 • Uw IP-adres
 • Cookies en informatie die via cookies wordt verzameld
Gegevens van contactpersonen
 • Naam, emailadres, telefoonnummer, overige contactgegevens die u ons verstrekt
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen

Claimanten wordt verzocht om geen extra gevoelige (‘bijzondere’) persoonsgegevens te uploaden bij de claimdocumentatie. Dat zijn gegevens zoals over de gezondheid, strafrechtelijke gegevens, over seksueel gedrag of seksuele geaardheid, het geloof, ras of etnische afkomst.

Als u een claim bij ons aanmeldt zult u sommige persoonsgegevens verplicht moeten opgeven zodat wij de overeenkomst met u kunnen aangaan en uitvoeren. Op de website wordt aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SM&C verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

Doel Grondslag
Claimanten
Account. Het aanmaken van uw account zodat u een claim kunt aanmelden, bewijsstukken kunt uploaden en de voortgang van uw claim kunt volgen
 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Wij kunnen gegevens in onze administratie en archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claim- en volmacht-administratie te voeren en bewijs te hebben in het kader van uw claim.
Ontvangst van derden. Het ontvangen van uw gegevens van andere partijen bij wie u uw claim heeft ingediend en die uw claim door ons laten afhandelen
 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Wij kunnen gegevens in onze administratie en archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claim- en volmacht-administratie te voeren en bewijs te hebben in het kader van uw claim.
Claimafhandeling. Ontvangen, beoordelen, corresponderen over, verwerken en behandelen van uw claim, waaronder het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures, het bijhouden van een administratie en een archief
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Uw gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de claim.
 • Wij kunnen wij gegevens in onze administratie en ons archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claim- en volmacht- administratie te kunnen voeren en bewijs te bewaren van de claims.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren van een financiële/fiscale administratie.
Betaling en administratie. Het afhandelen van betalingen met betrekking tot uw claim en het bijhouden van onze financiële administratie
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren van een financiële/fiscale administratie
Websitebezoekers
Functioneren website. Het correct laten functioneren en verbeteren van onze website door het monitoren van onze website SM&C heeft een gerechtvaardigd belang om onze website te monitoren. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht u een goed functionerende en veilige website aan te kunnen bieden.
Analytics website. Het meten van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren SM&C heeft een gerechtvaardigd belang om uw gedrag te meten op onze website en in onze communicatie. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht om onze website en communicatie via de website te verbeteren.
Contactpersonen (overig)
Het corresponderen met andere contactpersonen in verband met onze activiteiten Ons gerechtvaardigd belang om met onze contactpersonen te kunnen communiceren.

3. Cookies

SM&C maakt gebruikt van verschillende soorten cookies. Wij gebruiken deze cookies voor het management van onze website en voor analyse van websitebezoeken (zie ook de doeleinden hierboven).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies wij gebruiken, vindt u in onze cookieverklaring.

4. Ontvangst van persoonsgegevens van claimanten

Claimanten kunnen rechtstreeks een claim bij ons aanmelden, maar SM&C neemt ook volmachten over van derden bij wie claimanten hun claim hebben aangemeld, zoals Appeal (www.appeal.nl) en JBM Legal van Servicekostenterug.nl (www.servicekostenterug.nl).

Wij ontvangen van deze partijen persoonsgegevens die nodig zijn om de claim af te kunnen handelen en voor onze administratie en ons archief. De persoonsgegevens waar het om gaat staan hierboven vermeld bij ‘1. Persoonsgegevens die wij verwerken’ onder 'Basisgegevens van claimanten’ en ‘Claim documentatie’. De doeleinden staan specifieker omschreven bij ‘2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken’, bij ‘Ontvangst van derden’ en ‘Claimafhandeling’.

5. Delen van uw persoonsgegevens met derden

SM&C maakt gebruik van diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij kunnen daarnaast genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te delen met derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of op basis van een gerechtelijke uitspraak.

Het behandelen van uw claim

SM&C kan uw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de juridische procedure(s) in verband met uw claim. SM&C kan binnen het kader van deze doeleinden (onderdelen van) uw persoonsgegevens, indien en voor zover noodzakelijk, bijvoorbeeld delen met claim-dienstverleners, advocaten, wederpartijen, deurwaarders, rechtbanken, deskundigen, procesfinanciers en ook weer met de partijen van wie wij persoonsgegevens ontvangen (zie hiervoor onder punt 4). Waar mogelijk zullen wij de gegevens anonimiseren of aggregeren.

Communicatie

SM&C deelt uw persoonsgegevens met dienstverleners die voor ons de communicatie met u faciliteren.

Transacties

Voor het doen van betalingen met betrekking tot uw claim zullen wij uw gegevens delen met onze bank.

Website

Om het correct functioneren van onze website te monitoren kunnen wij uw IP-adres delen met monitoringsoftware wanneer een probleem optreedt op onze website met als doel het probleem te verhelpen. Daarnaast gebruiken wij cookie-dienstverleners die cookiegegevens en gegevens omtrent websitebezoek ontvangen voor website management en analytics doeleinden.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Ten behoeve van de communicatie en websitemonitoring kunnen gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waar niet noodzakelijkerwijs een passend beschermingsniveau is. Met deze partijen hebben we (model)contracten van de Europese Unie afgesloten. Meer informatie hierover kunt u opvragen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SM&C bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Persoonsgegevens in actieve dossiers Tot de zaak is gesloten en tijdens de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers 20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een zaak weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in
Persoonsgegevens in de financiële administratie 10 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Contactgegevens die niet in dossiers staan 10 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Contactgegevens die niet in dossiers staan 10 jaar vanaf het laatste contact met de persoon
Eventuele overige persoonsgegevens 5 jaar
Cookieinformatie 1 jaar, zie voor de opslagduur van cookies de cookieverklaring.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SM&C en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@massaschadeconsument.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op uw verzoek reageren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts deels uitvoeren. Dit laten wij u uiteraard dan weten.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SM&C neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massaschadeconsument.nl

Datum: 26 maart 2021