Stichting Massaschade & Consument start nieuwe actie om rentecompensatie voor mkb’ers van ABN AMRO terug te claimenMeer informatie

Privacyverklaring ABN AMRO actie

Dit is de privacyverklaring van Stichting Massaschade & Consument (“SM&C”) met betrekking tot de collectieve actie tegen ABN AMRO (de “ABN AMRO Actie”).

SM&C is gevestigd aan de Terweeweg 112, 2341 CW in Oegstgeest. SM&C is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de ABN AMRO Actie zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SM&C verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Voorbeelden

Gegevens die wij verzamelen wanneer u deelneemt aan de ABN AMRO Actie

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP (hashed)
 • Tijd en datum waarop u uw gegevens hebt ingevuld
 • Land (op basis van IP-adres)
 • User agent (browser en operating system)

Gegevens die dienen als bewijs en onderbouwing van uw claim

 • Gegevens over uw krediet bij ABN AMRO, waaronder de hoogte van uw krediet, de looptijd, en de wijzigingen
 • Gegevens over uw bedrijf, waaronder een KVK uittreksel en overige gegevens uit het handelsregister
 • Deelnameovereenkomst

Gegevens verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief

 • Naam
 • E-mailadres
 • Tijd en datum waarop u uw gegevens hebt ingevuld

Gegevens ter afhandeling van de claim en uitbetaling

 • IBAN
 • Hoogte schadevergoeding

Communicatie en correspondentie met u

 • E-mailadres
 • De inhoud van de berichten
 • Inhoud (directe) berichten die naar ons worden verstuurd via sociale media

Gegevens verzameld door uw gebruik van onze website

 • IP-adres
 • Cookies en informatie die via cookies worden verzameld
 • Informatie apparaat, waaronder de browser
 • Informatie over de effectiviteit van onze website en campagnes, door middel van de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo (bezochte pagina, gedragingen op de pagina, verwijzende website, besturingssysteem, type apparaat en land)

Gegevens in verband met marketing via partnerorganisatie(s)

 • De naam van de partnerorganisatie via wie u bent aangemeld.

3. Voor welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

SM&C verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

Doel en grondslag

Voorbeelden

Steunen van en/of deelnemen aan de ABN AMRO Actie

Om uw steun bij de ABN AMRO Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

 • Om de omvang van de groep mensen die de ABN AMRO Actie steunt te kunnen aantonen in het kader van de collectieve actie
 • Om aan te tonen dat de groep mensen die de ABN AMRO Actie steunt gebruik heeft gemaakt van de diensten waarop de ABN AMRO Actie ziet.
 • Om u per e-mail te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de ABN AMRO Actie en de mogelijke vervolgstappen en vereisten voor aanmelding

Om uw aanmelding bij de ABN AMRO Actie te verwerken

Grondslag: uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en algemene fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het corresponderen over uw deelname
 • U betrekken bij belangrijke beslissingen in de ABN AMRO Actie
 • Het bijhouden van een administratie
 • U informeren dat u een mogelijkheid heeft om u af te melden voor de ABN AMRO Actie (opt-out).
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale-, informatie- en administratieverplichtingen

Juridische procedure en claimafhandeling

Om de juridische procedure voor te bereiden, te voeren en uw claim, een gerechtelijke uitspraak en/of een schikking af te handelen

Grondslag: uitvoering overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke plicht (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en fiscale en administratieverplichtingen)

 • Het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures
 • Het corresponderen over uw claim
 • Het afhandelen van betalingen (uitbetalen van schadevergoeding)
 • Het bijhouden van een administratie
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale- en administratieverplichtingen
 • Het doorvoeren van een afmelding (opt-out)

Websitegebruik

Uw bezoek aan onze website faciliteren

Grondslag: uitvoering overeenkomst

 • Het aanbieden van een werkende website
 • Het aanbieden van een veilige website

Het verbeteren van onze website

Grondslag: het gerechtvaardigd belang van SM&C om de website te verbeteren

 • Het meten van gedrag op de website met de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo
 • Het verbeteren van onze website

Marketing

Uitvoeren van onze (beperkte) marketingactiviteiten

Grondslag: het gerechtvaardigd belang van SM&C om (beperkte) marketingactiviteiten te ontplooien

 • Het meten van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten

Overige communicatie

Het corresponderen in verband met de actie en activiteiten

Grondslag: uitvoering overeenkomst en toestemming voor nieuwsbrief

 • Om een vraag, opmerking, verzoek of klacht te beantwoorden als u contact met ons opneemt
 • Om u updates over de actie te geven
 • Om u te informeren over onze andere acties en werkzaamheden als u zich hiervoor hebt aangemeld

4. Welke cookies gebruiken wij?

SM&C maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van onze website (functionele cookies).

5. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de ABN AMRO Actie of wanneer u contact met ons opneemt.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen (zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel).

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Verwerkers

SM&C maakt gebruik van diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze partijen mogen persoonsgegevens enkel verwerken op instructie van SM&C en niet voor eigen doeleinden. SM&C heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Andere verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de procedure

SM&C kan uw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden opgenomen in dit privacybeleid in de context van (de voorbereiding en/of afhandeling van) een de ABN AMRO Actie, waaronder de juridische procedure. SM&C kan voor deze doeleinden persoonsgegevens delen met advocaten, wederpartijen en andere procespartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders en vergelijkbare partijen. Voor het doen van betalingen zullen wij uw gegevens delen met onze bank. Waar mogelijk zullen wij de gegevens steeds pseudonimiseren, aggregeren of anonimiseren.

Socialemediabedrijven

Voor het beperkte gebruik dat SM&C maakt van sociale media zoals Instagram en Facebook (enkel om ongericht advertenties te tonen, geen gepersonaliseerde targeting) is SM&C gezamenlijk verantwoordelijk met het betreffende sociale medium. De verwerking door deze sociale media waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, is beperkt tot de verwerking in verband met het tonen van onze advertenties op het betreffende platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijke zijn, kan u ervoor kiezen om uw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met SM&C (zoals omschreven onder 9) en/of met het betreffende platform.

Wij wijzen erop dat sociale media zoals Instagram zelfstandig verantwoordelijk zijn voor andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld voor het gebruik van het betreffende platform.

Overig

Overigens zal SM&C uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen of indien dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd van SM&C en/of derden.

7. Geven wij persoonsgegevens door naar derde landen?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld indien dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor de marketing op sociale media en website analytics kunnen gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijkerwijs een passend beschermingsniveau bieden. Met deze partijen hebben we (model)contracten van de Europese Commissie afgesloten en zoveel mogelijk aanvullende maatregelen getroffen. Meer informatie hierover kunt u opvragen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

8. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SM&C bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden onder meer de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Persoonsgegevens in actieve dossiers Tot de procedure is geëindigd en het einde van de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers 20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een procedure weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in
Persoonsgegevens in de financiële administratie 7 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Cookie-informatie Maximaal 6 maanden

9. Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SM&C en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtdouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@massaschadeconsument.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op uw verzoek reageren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts deels uitvoeren. Dit laten wij u uiteraard dan weten.

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

SM&C neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massaschadeconsument.nl.

11. Kan SM&C dit privacybeleid wijzigen?

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2024. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Indien sprake is van een substantiële wijziging, zullen wij deze onder uw aandacht brengen. Oude versies blijven beschikbaar op onze website.